BILDER SOLVÄNDAN

Matsal med ateljé, lerstation, natur och matematikstation, bygg- och konstruktionsstation, skrivstation, teknik och ikt-station, hållbar utvecklingsstation. Här äter vi lunch och mellis med våra barn, skolbarnen äter i köket. Men när vi inte äter så erbjuder vi många stationer i detta stora rum.

I ateljén erbjuder vi skapande med olika material som finns tillgängligt för barnen. Här får barnen prova olika material, tekniker, metoder och verktyg. Vi tränar på lärande processen. Vi har både lärarledd och planerad undervisning och vi skapar nästan alla vår rekvisita i ateljén till vår dansikal och teaterföreställning. Vi tränar på att barnen ska utmanas inom alla läroplansmål då vi arbetar tvärvetenskapligt i vår ateljé.

I ateljén har vi material i barnens höjd för att skapa förutsättningar för barnen att utveckla självständighet och att ge dem förutsättningar för delaktighet och inflytande i skapande processen. Barnen görs delaktiga i sin läroprocess där vi lotsar och stöttar dem utifrån var de befinner sig. I ateljén har vi mycket olika material tillgängligt för att ge barnen erfarenheter av olika material, tekniker och redskap i sitt skapande, byggande och sin konstruktion. I detta rum finns pedagogisk dokumentation och modermålsbilder och material och språkkort samt inspirationsbilder till skapandet och språkutvecklingen.

I ateljén utforskar vi olika material med hjälp av bland annat digital teknik såsom ljusbord, webkameror och projektor. Vi lär oss om växter, djur, naturvetenskap och mycket annat genom att rita och måla av, gestalta med hjälp av lera, kalkera med hjälp av projektor och genom att barnen dokumenterar sina erfarenheter av naturvetenskap i uttrycksformen bild. Vi har även en skivstation med språkkort som är projektkopplade och lägger till nya projektskrivkort varje termin. Det finns även modermålskort i skriv- och Ikt-stationen för att stärka sin kulturella identitet samt skapa kunskap om olika kulturer ibland barnen på vår förskola samt utvecklar barnens modersmål. Samt sitt skriftspråk. I ateljén finns även en återvinningsstation där vi belyser hållbar utveckling. Vi har märkt upp lådorna med bilder så barnen kan sortera plast, metall, papper för att ge några exempel. Barnen återvinner och återbrukar även återvunnet material i sitt skapande. Denna station bjuder in till naturvetenskapliga samtal och erfarenheter kring hållbar utveckling som skapar goda förutsättningar för barns lärande och utveckling när det gäller området.

Vid ljusbordet erbjuds barnen bland annat att undersöka röntgenbilder, bilder på djur samt konstruktionsmaterial. Här jobbar vi både matematiskt och naturvetenskapligt. Barnen får skapa olika mönster och utforskar prismor och former.

Bygg och hem. I Bygg och hem erbjuds stationerna: Biblioteket, Hemmet samt Bygg- och konstruktionsstation.

På Bygg- och konstruktionsstationen, i rummet Bygg och Hem, kan barnen bygga och konstruera. Vi erbjuder bilar, tåg, duplo, byggklossar, dinosauriehus och figurera som barnen kan bygga världar till: safaridjur, bondgårdsdjur, vattendjur och dinosaurer. Vi har även böcker kopplade till dinosaurierna med dinosaurieböcker och QR-koder med olika djurläten. Vi har här även lyft vilka länder djuren kommer ifrån för att arbeta med modersmål kopplat till naturvetenskap.

På alla våra stationer har vi satt upp litteracitet som utmanar barnen i språk och matematik och läs och skriv. Barnen får även utmanas inom modersmål, inspirationsbilder som uppmuntrar till lärande, utveckling och lek på de olika stationerna. Dokumentationsbilder över barns lek och lärande på de olika stationerna synliggörs och uppdateras systematiskt och barnen reflekterar kring sitt förändrade kunnande. På bilden ser ni några exempel från Bygg- och konstruktionsstationen i rummet Bygg och Hem.

Hemmet, i Bygg och Hem, erbjuds affär där barnen kan köpa och sälja mat, glass och bakelser. Vi har lagt in pengar och barnen utmanas i att räkna och jämföra. Vi har även en griffeltavla bakom där barnen kan ta in skriftspråket i sin lek. Vi har en frisörsalong där barnen kan klippa sig och få håret fint. Här kommunicerar och leker barnen tillsammans och de lär sig fungera enskilt och i grupp. Längre ner i Hemmet finns kök där barnen kan laga mat, vi har synliggjort mat på våra olika modersmål så barnen kan se vad grönsaker och frukt heter på olika språk. Vi har även synliggjort olika familjekonstellationer med Stjärfamiljerna. Vi har dockor med olika nationaliteter och vi ser att barnen uppskattar att leka rollekar tillsammans.

 

Biblioteket, i Bygg och Hem, där barnen kan läsa böcker, läsa sina portfoliopärmar med pedagogisk dokumentation och alster som sparats under projekten. Här utmanas barnen inom språkmålen och ges inflytande i att kommunicera sina tankar och idéer genom sin portfolio så de kan vara delaktiga i utbildningen. Vid denna station erbjuder vi böcker med olika ämnen, teman och olika språk. Det kan handla om traditionella sagor, normkritiska berättelser, berättelser från populärkultur, böcker om andra kulturer, på olika språk och som lyfter minoriteter och olikheter. Vi erbjuder även digitala sagor med hjälp av QR-koder. I biblioteket finns även barnen dokumentationspärmar på deras höjd och de kan titta själva och tillsammans med en pedagog. Dokumentationerna ligger till grund för utvecklingssamtal och skolöverlämning.

 

Musik & rörelserummet. Det är vårt hjärta och vår förskola har såklart ett Musik- och rytmik rum, vi har både analoga instrument som tex maracas, cymbaler mm vi har även olika digitala instrument som zoom arc, keybords mm för att kunna skapa olika former av musik och programmering. Vi har använder olika spotlight som gör att vi kan forma rummet utifrån behov och tillfällen. Vi har även mycket rörelsematerial som rockringar, bollar, balansstenar och vi har ett stort utbud av instrument som vi spelar på i musik och sångundervisningen. Vi har en stor samlingsmatta där vi dansar, rör och samlas med barnen. I rummet i hyllan längst ner till höger så har vi instrument, utklädningskläder, dansmaterial och rekvisita som vi använder i vår dansikal och rytmikundervisning. Vi har även språkkort, sångkort och sånghäften.

 

Musik & rörelserummet. När vi dansar och rör på oss fokuserar vi mycket på fysisk aktivitet men också matematik. Vi räknar steg, rör oss i viss riktning, använder lägesbegrepp, gör jämförelser, följer en viss ordning, lär oss mönster och form för att ge några exempel. Vi har även en teaterstation där barnen uppmuntras att spela dockteater för varandra. Barnen har gjort flera egna handdockor i ateljén, men de har även handdockor som förskolan köpt in. Barnen tränar här sin trygghet och får möjlighet att utveckla sitt språk och identiteter.

 

Musik & rörelserummet. När vi inte dansar, rör oss, eller sjunger, mm så har vi en byggstation i rummet, med tågbana, klossar, kaplastavar, Plus Plus mm. Vi brukar erbjuda bygg och konstruktion på stora mattan. Här utmanas barnen på de olika stationerna inom olika läroplansmål. De utmanas t.ex. i att bygga, skapa, konstruera, matematik, språk, socialt samspel, göra val och ta inflytande. Vi erbjuder stationer såsom tågbana , olika byggmaterial samt även en lässtation. Barnen får inflytande i vilken station de önskar att befinna sig på utifrån intresse. Innehållet på stationerna förändras också utifrån barnens intressen.

 

Lugna rummet. Är ett Lugnt rum där barnen kan läsa böcker i soffan vid lässtationen. Det finns en legostation där barnen kan utmanas att bygga, skapa och konstruera och där matematik, teknik och fysik har en central plats. Vi har två byggstationer också, och det ingår i vår satsning med bygg- och konstruktion kopplat till både teknik och matematik. Vid den ena byggstationen finns kaplastavar, figuer, och dockor som går att leka med kopplat till byggmaterialet. Vid den andra stationen finns duplo och ett byggbord. Vid varje station sitter litteracitet, läroplansmål och processbilder som ska utmana barnen i sitt lärande och utveckling.

 

Lugna rummet. I alla rum på förskolan tänker vi på att ha material i barnens höjd för att de ska kunna ta inflytande och göra val i vad de vill utforska, undersöka och leka med.

 

Köket/Lilla Ateljén. I köket har vi skapat en liten ateljé med station som uppmuntrar till skapande med olika material, vi har även spel tillgängligt och vi kan erbjuda arbete med digitala medier och verktyg här lego. Materialet är tillgängligt och uppmärkt med bilder och ordbilder för att barnen ska se hur det stavas och vart materialet ska vara placerat. I detta rum äter även våra skolbarn, de har ett självständigt bord och de kan i dag klara hela processen själv med att ta fram, lägga upp, ta undan, dela med sig mm.

 

Köket/Lilla Ateljén. Skolbarnen brukar kunna välja om de vill arbeta här på uppevilan med att tex pärla eller skriva och rita eller spela spel eller om de vill vara med på läsvilan. Materialet är tillgängligt och fokus ligger på barns inflytande. Litteracitet och bilder på läroprocesser finns uppsatta vid stationer. Även TAAK finns uppsatt.

 

Lilla lokalen: Teaterrummet. När man kommer in genom dörren kan man klä av sig till höger. Nu befinner vi oss i Teaterrummet. Här finns en scen och vi brukar ställa fram stolar på mattan framför scenen och samlas. Här ligger fokus på språk, drama, teater, normer och värden, berättelser och matematik genom ordning, följa steg i en berättelse och återberätta. Vi har vårt teater- och språkmaterial i vita hyllan, och vi har flanosagor, rim och ramsor, handdockor, språkpåsar, känslotärningar och rekvisita där. Vi har även en utklädningsvagn med utklädningskläder så barnen kan leka rollekar, här erbjuder vi kläder från olika kulturer och yrken, men också från barnens önskemål och barnkultur. Vi synliggör barnens lärandeprocess genom pedagogisk dokumentation och använder oss av litteracitet. Vi har även läroplanskopplingar vid våra stationer.

 

Lilla lokalen. Teaterrummet. Här ser ni exempel på hur det kan se ut i rummet inför att vi går upp på scen och dramatiserar pjäsen i teatern som barnen skapat tillsammans med pedagoger. I teatern jobbar vi med berättelser och skapar förutsättningar för barnen att bland annat utveckla sitt språk, förmåga att skapa, intresse för skriftspråk och förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap samt intresse för berättelser, bilder, texter, såväl digitala som andra, samt förmåga att använda sig av, tolka, samtala om och ifrågasätta dessa.

 

Lilla lokalen. Teaterrummet. Vi har även ribbstolar och madrasser här samt en ruschkana och hinderbanematerial för att barnen ska kunna ha gymnastik och rörelse och motoriklekar. Det är mycket uppskattat.

 

Lilla lokalen. Bygg och Hem. I lek- och lärmiljön har vi bland annat hemmet. Här finns ett kök att laga mat, en kiosk där man kan köpa bakverk och mat. Här uppmuntras barnen att använda matematik i leken. De får kommunicera och samspela träna på att fungera i grupp och självständigt genom leken. Vid den vita hyllan finns även utklädningskläder. Men ovanpå finns också böcker om det är så att man vill ta det lugnt och sänka tempot och vara avskild. Eller höra en bok.

Lilla lokalen. Bygg och Hem. I rummet har vi även en sackosäck som man kan gå och sätta sig vid och läsa, står bredvid dockskåpet. Här erbjuds även bygg och konstruktion. Se bilden nedan.

Lilla lokalen. Bygg och Hem. I Bygg och Hem har vi en station med bilmattor och byggmaterial som utmanar barnen i bygg och konstruktion i rummet. Här inkluderar vi matematiken.

Lilla lokalen. Ateljén. Vi har en ytterligare ateljé där vi erbjuder skapande med tillgängligt material. Att ha flera ateljéer bidrar till att barnen får stor möjlighet till att få skapa. Och eftersom vi skapar mycket i vår undervisning, tex rekvisita så behöver vi kunna ha flera ateljéer för att vi ska kunna arbeta skapandeundervisning samtidigt. Precis som i vår andra ateljé jobbar vi tvärvetenskapligt här för att utmana barnen inom alla läroplansmål. Vi har även allting i barnens höjd för att de ska kunna göras delaktiga och ta sitt inflytande i undervisning. I ateljén erbjuder vi skapande, konstruktion och bygg. Barnen utmanas inom alla läroplansmål då vi arbetar tvärvetenskapligt i vår ateljé. Här har vi material i barnens höjd för att skapa förutsättningar för barnen att utveckla självständighet och att ge dem förutsättningar för delaktighet och inflytande i skapande processen. Barnen görs delaktiga i sin läroprocess där vi lotsar och stöttar dem utifrån var de befinner sig. I ateljén har vi mycket olika material tillgängligt för att ge barnen erfarenheter av olika material, tekniker och redskap. Vi har alfabet och färgskalor samt siffor där det finns pennor för att utmana barnen i skriftspråket. Litteracitet och bilder samt dokumentation är i barnens höjd för att de ska bli litteracitetet genom interaktion.

Gården. Vår gård ligger innesluten av hus och det är bara vi som har tillgång till denna stora plats. Här finns en sandlåda och vi hur ett förråd med uteleksaker. Här finns cyklar, stafflier, målarfärger, sandleksaker, vattenbord, pulkor, stjärtlappar, bollar med mera. Ingen trafik passerar gården, vilket gör att bullernivån är låg och att barnsäkerheten är hög. Gården är stor och miljön är utforskande med grönska och berg. Det gör att det är en utmärkt plats att hålla naturvetenskapliga och matematiska aktiviteter med barnen. Eftersom gården i kvadratmeter är större än till exempel Solvändanparken och har olika typer av terräng så erbjuds barnen fysisk aktivitet varje dag. Vi kan cykla, spela bollsporter som bandy, basket och fotboll, Vi kan cykla, springa, hoppa, och åka pulka och stjärtlapp.

Gården.

Gården. Det finns trädäck ute på gården som scener och det finns tak över. Här har vi bland annat haft utomhusteater och rytmikundervisning året om när vi velat att flytta vår undervisning till utomhus.

Gården. Det finns trädäck ute på gården som scener och det finns tak över. Här har vi bland annat haft utomhusteater och rytmikundervisning året om när vi velat att flytta vår undervisning till utomhus.

Gården. Vi har även flera bord som barnen kan sitta och rita vid eller bygga och konstruera. Förskolan ligger även nära andra parker och skog, som till exempel: Solvändan, Vasaparken, Hagaparken och Karlbergsparken. Vid den dagliga utevistelsen lägger vi stor vikt vid barnens utelek. De erbjuds både planerade och fria lekar, utflykter, experiment och utforskande i park och även i skog. Barnen får även möjligheten att lära sig om vår natur, miljö och djurlivet. Vi jobbar med de naturvetenskapliga och matematiska målen varje dag.

Kommentarer inaktiverade.