Integritetspolicy

Allmän Integritetspolicy

Förskolan Kling & Klang, Förskolan Kling & Klang Solvändan samt Förskolan Kling & Klang Gamla Stan (Förskolan) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. 

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information. Med personuppgifter avser Förskolan inskrivna barns, vårdnadshavares, samt anhörigas personuppgifter på respektive förskola. Även personalens personuppgifter avses.  Förskolan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss på email admin@klingochklang.se. Förskolorna drivs av Instrict Care AB med dotterbolag Gamla Stans Förskola AB. 

Förskolan sparar ej besöksuppgifter från webbplats. Jobbansökningar sparas endast under rekryteringstiden.

Dina rättigheter 

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till admin@klingochklang.se. Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Förskolan önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.  

Personuppgifter för vårdnadshavare och barn

För att förskolan skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag sparar förskolan uppgifter om barn och vårdnadshavare. 

Uppgifter som kan komma att sparas på laglig grund: 

personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter, närvarolista, vistelsetid, pedagogisk dokumentation, diskriminering/kränkande behandling, incidenter/tillbud, klagomål, utvecklings-, avslutande- och uppföljningssamtal, specialkost, specialpedagogiska behov, kontakter med socialtjänst samt information för att uppfylla krav på administration, pedagogiskt kvalitetsarbete, undervisning och hälsa. 

Personuppgifter grundat på samtycke kan också komma att hanteras vid skolfotografering, veckobrev, utställning på förskola, föräldramöten, föräldraråd, modersmålsundervisning, anslag om specialkost i kök, föräldrars fotografering vid Lucia och sommaravslutning. 

Personuppgifter för Personal

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, registerutdrag, föräldraledighet, VAB, interna enkäter, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro, frånvaroorsak samt andra handlingar som har stöd i lag. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa och facklig tillhörighet, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. 

I övrigt sparar vi efter samtycke fotografier som används till pedagogisk dokumentation, skolfoto, personalfoto, veckobrev samt information om verksamheten på hemsidan, Instagram eller Facebook. 

Personalbiträdesavtal

Förskolan använder personbiträdesavtal för följande ändamål: Molntjänst, bokföring, löner, revision.

Lagringstiden 

Förskolan kommer kontinuerligt att radera uppgifter som inte längre är relevanta. Förskolan kommer då endast att fortsätta lagra uppgifter om det följer någon sådan skyldighet av lag.   

Kommentarer inaktiverade.