OM OSS

Förskolan Kling & Klangs inriktning bygger på den pedagogiska filosofin Reggio Emilia och vår profil är musik och teater.
Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan drivs i privat regi och startade sin utbildning i juni 2011. Lokalen är nyrenoverad och anpassad för förskoleutbildning. Allt material är nyinskaffat och har valts med omsorg efter barnens lärande och intressen.

MER OM OSS
Utbildningens pedagogiska inriktning är Reggio Emilia inspirerad. Grundidén bakom den är att pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet, genom att lyssna på barnet, se barnets olika intressen, styrkor och möjligheter. Pedagogerna är medforskande och arbetar med att stötta och uppmuntra barnet, försöker hjälpa barnet att finna svar och lösningar på sina frågor, förse barnet med kunskap och se möjligheterna. Eftersom barnets intressen och nyfikenhet ständigt förändras bidrar det också till att pedagogernas arbete också ständigt förändras – eftersom målet är att möta barnet där det befinner sig.

För att kartlägga och utveckla utbildningen är det en självklarhet för oss att dokumentera barnens lärande. Till exempel: vi fotograferar barnet i situationer där barnet lär sig, vi skriver vad barnet gör, säger, och reflekterar över situationen samt miljön barnet väljer att lära sig i. Dokumentationen visar en lärandeprocess och det blir enklare för oss att följa upp, reflektera och utveckla verksamheten – pedagogiskt, aktivitetsmässigt samt miljömässigt . Varje barn har sin portfolio, med dokumentation. Dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalen. Vi dokumenterar genom fotografering, observationer, utvärderingar, reflektion, insamling av alster och genom att filma undervisningen. Dokumentationen är tillgänglig för barnen, pedagogerna och föräldrarna på förskolan, men är inte offentlig.

För oss är det viktigt att utbildningen är rolig, trygg och utvecklande för barnen. Vi strävar efter att det ska kännas tryggt att lämna sitt barn hos oss.

Förskolans profil är musik och teater. Vi erbjuder barnen musik och teater som ett dagligt inslag i verksamheten. Vi har dans-, rytmik- och sångundervisning flera dagar i veckan. Vi har även en teatergrupp på förskolan. Flera av våra pedagoger spelar instrument, eller har teater som sin spetskompetens. Vi ser att vår profil bidrar till att öka barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Det bidrar även till att barnen vågar ta plats samt att de får bättre självkänsla. Barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet stimuleras också positivt av undervisningen. Genom att musik och teater integreras även mångkulturen – då musik, dans och teater från världens olika hörn kan ta plats. På detta sätt tas det svenska samt det globala kulturarvet fasta på och vi strävar efter att barnen får ökad förståelse och respekt för sin egen samt andras kulturer.
Vi arbetar även mycket med språket genom musik och teater. Vi har till exempel under våren 2012 arbetat med projektet Bockarna Bruse. Det började med att några barn intresserade sig för sagan (bokform). Vi läste sagan, vi började sjunga Bockarna Bruse och spela musik till sången. Barnen dansade till Bockarna Brusesången och gick under bron (två pedagoger som höll i varandras armar), vi gjorde en flanosaga om berättelsen och jobbade mycket med språket genom sagan. Intresset var nu väckt hos alla barn, stora som små. Vi skapade bockar, broar, troll i ateljén – blålera, målarfärg, papp m.m användes, vi pratade om deras alster. Nya ord kom, barnen fick återberätta sagan – självförtroendet växte och flera barn började tala i meningar och flera av våra yngsta började sjunga Bockarna Brusesången. Efter några veckor så gick vi på teater och såg Bockarna Bruse med de äldsta barnen. Det uppskattades mycket. När vi återvände berättade barnen om teaterföreställningen och nu ville de dramatisera sagan själv. Då startades teatergruppen på förskolan. Hela vårterminen gick åt för att jobba med sagan.

Barnen på förskolan får på ett lustfyllt och aktivt sätt arbeta med matematik, naturvetenskap, kemi, fysik och teknik. Det görs bland annat i närliggande parker, men även inomhus. Undervisningen är såklart Reggio Emilia-inspirerad – då aktiviteterna bygger på barnens intressen där läroplanen anger riktningen. Till exempel var våra barn intresserade av pinnar och under en lång period. Det ledde till ett pinnprojekt. Barnen samlade pinnar, byggde med pinnar, räknade med pinnar (som mattestavar), och mätte med pinnar (vi målade dem sedan i målarateljén).
Under vintern var det snö som gällde. Då byggde vi med snön, målade snön, samlade snö i hinkar och tog med till förskolan för att se vad som hände med den inomhus. Intresset växte för materia. Det ledde in på flyta/sjuka-projektet man hade i naturvetenskapsundervisningen. Barnen fick själva prova på att släppa olika föremål i stora vattenpytsar. Till exempel tyckte barnen det var fantastiskt att ett äpple kunde flyta. Till våren så planterade barnen sin egen krasse, de tyckte det var spännande att följa naturens kretslopp genom processen och att vattna fröna. När krassen kom var de nöjda och tyckte det var roligt att äta den.

Varje dag har barnen möjlighet till fri – samt organiserad lek – både inne och ute. Eftersom förskolan har en egen innesluten gård och är nära ansluten till bland annat Enkehusparken och Vanadisparken ges goda möjligheter till utevistelse.

På förskolan arbetar vi ständigt med nya projekt. Projekten utgår från barnens intressen och pågår så länge barnen har intresse för det eller fått upp intresset för något nytt. Typiskt för oss, som dessutom är kopplat till till vår inriktning, är att vi arbetar mycket med själva lärandeprocessen. Vi ser våra barn som kompetenta, vi strävar efter att barnen ska kunna själva. Till exempel hämta den färg de vill arbeta med, hälla upp färgen, ställa tillbaka färgen så att kompisarna också kan använda den, välja verktyg att måla med själv, måla själv och avslutningsvis hjälpa till att plocka undan. För att detta ska fungera arbetar vi i små grupper och jobbar mycket med upprepning och vi är närvarande pedagoger i undervisningen. Barnen tycker det är roligt och de lär sig att ta ansvar och får inflytande i sin aktivitet och sitt lärande.

FÖRSKOLAN KLING & KLANG
Förskolan rymmer 36 barn, vi har vi tre grupper och dessa är åldersindelade. Vi har en äldstagrupp Trumpeterna som består av 15 barn, en mellangrupp Tamburinerna som består av elva barn och en yngstagrupp Trummorna som består av tio barn.

PERSONAL
På Förskolan Kling & Klang arbetar förskollärare, lärare och barnskötare med lång eftarenhet av arbete i förskolan. Våra medarbetare är noga utvalda för att passa vårt pedagogiska koncept. På förskolan arbetar i snitt 6,5 anställda med barnen.
Medarbetare på förskolan talar utöver svenska följande språk: engelska, spanska, rumänska, turkiska och polska.

KVALITETSSÄKRING
Förskolan Kling & Klang arbetar aktivt med kvalitetsarbete. Kvalitetssäkring görs genom ständig granskning, uppföljning av arbetsmetoderna. Detta i syfte för att utveckla utbildningen till det bättre för barnen, föräldrarna och pedagogerna. Genom kvalitetsarbetet säkras barnens utveckling och lärande samt trygghet och omsorg.
Ett ytterligare steg i kvalitetsarbetet är att pedagogerna kontinuerligt gör utvärderingar av sitt arbete, lyssnar på hur föräldrar och barn upplever förskolan samt samlas föräldraenkäter in där möjlighet till synpunkter och utvärdering av förskolans arbete ges.
Vi använder oss av Bruk-enkäten som staden delar ut och samlar in. Frågorna som ställs i denna mäter brukarnas nöjdhet med utbildningen. Frågorna är bland annat kopplade till hur vi arbetar med läroplanens nationella mål samt skollagen.

FÖRÄLDRAINFLYTANDE
Alla föräldrar är välkomna med att ge förslag eller lämna synpunkter som kan förbättra utbildningen, det kan ges muntligt till personalen, det kan ges via mejl (info@klingochklang.se), eller till rektor. Det kan även delges anonymt i lådan som står i hallen. Föräldrarna får även inflytande genom utvecklingssamtal, dokumentation, föräldramöten och andra sammankomster som till exempel Lucia. Föräldrar får även möjlighet att bidra med skräpmaterial som förskolan behöver.

Enligt skollagen ska förskolan ha ett föräldraråd och forum för föräldrar. På Förskolan Kling & Klang består vårt föräldraråd av tre representanter och de sammanträder en gång per termin.

Kommentarer inaktiverade.