OM SOLVÄNDAN

Förskolan Kling & Klang Solvändan har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning och profil musik och teater. Läroplanen anger inriktningen i vårt arbete.  Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan drivs i privat regi och startade sin verksamhet på Upplandsgatan i juni 2011. 2013 övertogs Solvändan, som då var ett föräldrakooperativ i nästan 20 år, efter att blivit tillfrågade av föräldrarna. Solvändan har två lokaler och har nyligen blivit renoverad och är anpassad för förskoleverksamhet. Innemiljön är mycket rik och erbjudande och har valts med omsorg efter barnens lärande och intressen. På Solvändan går 19 barn fördelat på två barngrupper där vår yngsta barngrupp består av nio barn och vår äldsta av tio. Förskolan har en egen grönskande innesluten innergård med rikt material. Här kan barnen cykla på våren, sommaren och hösten och åka stjärtlapp på vintern. Vi besöker även våra parker runt om i staden samt vår fina skog Hagaparken. Varje termin går vi på teater och vi besöker flera museum, som till exempel Naturhistoriska riksmuseet och Spårvägsmuseet.

Reggio Emilia. Verksamhetens pedagogiska inriktning är Reggio Emilia. Grundidén bakom den är att pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet och samtidigt se till gruppen, genom att lyssna på barnet, se barnets olika intressen, styrkor och möjligheter. Pedagogerna arbetar med att stötta och uppmuntra barnet, försöker hjälpa barnet att finna svar och lösningar på sina frågor, förse barnet med kunskap och se möjligheterna. Eftersom barnets intressen och nyfikenhet ständigt förändras bidrar det också till att pedagogernas arbete också ständigt förändras – eftersom målet är att möta barnet där det befinner sig. Vi arbetar därför alltid med projektarbete och teman där barnens inflytande och läroprocess står i fokus.

Pedagogisk dokumentation. För att kartlägga och utveckla verksamheten är det en självklarhet för oss att använda pedagogisk dokumentation. Till exempel: vi fotograferar barnet i situationer där barnet lär sig, vi skriver vad barnet gör, säger, och reflekterar över situationen samt miljön barnet väljer att lära sig i och detta kopplar vi till läroplanen. Dokumentationen visar en lärandeprocess och det blir enklare för oss att följa upp, reflektera och utveckla verksamheten – pedagogiskt, aktivitetsmässigt samt miljömässigt. Varje barn har sin portfolio, med dokumentation. Dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalen. Vi dokumenterar via fotografering, film, vi utvärdering, reflekterar, samt insamling av alster. Dokumentationen är tillgänglig för barnen, pedagogerna och föräldrarna på förskolan, men är inte offentlig.

Glädje. För oss är det viktigt att erbjuda en verksamhet som är rolig, trygg och utvecklande för barnen. Vi strävar efter att det ska kännas tryggt att lämna sitt barn hos oss.

Musik och teater. Vi avser att erbjuda barnen musik och teater som ett dagligt inslag i verksamheten. Vi har dans-, rytmik- och sångaktiviteter flera dagar i veckan. Vi har även teatergrupper på förskolan. Pedagoger spelar instrument, eller har teater som sin spetskompetens – vilket är till fördel i verksamheten. 2014 utsågs Förskolan Kling & Klang till staden goda exempel i välfärden för sitt arbete med musik & teater. Vi ser att vår profil bidrar till att öka barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Den bidrar även till att barnen vågar ta plats samt att de får bättre självkänsla. Barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet stimuleras också positivt av aktiviteterna. Genom musik och teater integreras även mångkulturen – då musik, dans och teater från världens olika hörn kan ta plats. På detta sätt tas det svenska samt det globala kulturarvet fasta på och vi strävar efter att barnen får ökad förståelse och respekt för sin egen samt andras kulturer. Vi arbetar även mycket med språket genom musik och teater. På musikstunderna så har vi till exempel sånger som är projektinriktade. När vi hade projektet projektet Hokus Pokus så  dramatiserade vi Alfons och hade projektsånger som vi sjöng tex: En helt ny värld, Blinka Lilla Stjärna och Stor nog. Vi använder bildkort så att barnen som inte fått språket också kan visa vilken sång de vill sjunga. Vi dramatiserar pjäsen och här har barnen i Hagaparken fått samla material i Hagaparken som de utvecklat till rekvisita i pjäsen. Till exempel blev pinnar trollstavar i ateljén som vi sedan använt när vi dramatiserat.
När vi undervisar i Teater & språkaktiviteterna brukar vi introducera sagan genom att läsa den via bok, vi berättar sagan med hjälp av  flano eller Ipad kopplad till tv eller spelat upp den med egengjorda handdockor. Vi reflekterar tillsammans med barnen, och när barnen känner sig redo får barnen återberätta sagan utifrån sina egen förmåga. När barnen känner sig trygga med detta så blir nästa steg att pedagoger dramatiserar pjäsen tillsammans med barnen för kompisarna och slutligen så dramatiserar barnen som vill den själva för barnen, men vi har också dramatiserat för föräldrarna på förskolan.

Utforskande aktiviteter. Barnen på förskolan får på ett lustfyllt och aktivt sätt arbeta med matematik, naturvetenskap, kemi, fysik och teknik. Det görs bland annat i närliggande parker, skog men även inomhus genom till exempel experiment, när vi bakar och med ljusbord. Aktiviteterna är såklart Reggio Emilia-inspirerade – då undervisningen bygger på barnens intressen där läroplanen anger inriktningen i vårt arbete.

Skapande. På Solvändan skapar vi mycket i vår ateljé, materialet är tillgängligt och rikt, läroprocessen är viktig och barnen ses som kompetenta. De hämtar sitt material, använder det och delar med sig och ställer sedan tillbaka det. Materialet har en plats och det finns bild med text där det ska stå. Vi strävar efter att barnen ska kunna själva. Till exempel hämta den färg de vill arbeta med, hälla upp färgen (lagom mängd), ställa tillbaka färgen så att kompisarna också kan använda den, välja verktyg att måla med själv, måla själv och avslutningsvis hjälpa till att plocka undan. För att detta ska fungera arbetar vi i små grupper och jobbar mycket med upprepning och vi är närvarande pedagoger i aktiviteterna. Barnen tycker det är roligt och de lär sig att ta ansvar och får inflytande i sin aktivitet och sitt lärande.

Leken Varje dag har barnen möjlighet till fri – samt organiserad lek – både inne och ute. Eftersom förskolan har en egen innesluten gård och är nära ansluten till bland annat Solvändanparken och Hagaparken ges goda möjligheter till utevistelse.

Projekt. På förskolan arbetar vi ständigt med nya projekt. Projekten utgår från barnens intressen och pågår så länge barnen har intresse för det eller fått upp intresset för något nytt. Vi inleder alltid projekt med en utforskningsperiod där vi ser vad barnen är intresserade av, utifrån det så planerar vi aktiviteterna barnen får ständigt vara med och påverka och vi reflekterar mycket med våra barn.

FÖRSKOLAN KLING & KLANG SOLVÄNDAN På förskolan går 19 barn, fördelat på två grupper. Grupperna är åldersindelade, på måndagar är vi alla tillsammans och har utedag då vi lägger extra fokus på hälsa och fysisk aktivitet samt gemenskap.  Genom våra grupper kan vi  möta barnen i deras lärande och utveckling och planera så de får en bra dagsrytm. Vi ser att de yngsta barnen har andra behov än de äldsta och tvärtom.

PERSONAL På Förskolan Kling & Klang Solvändan arbetar förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet av arbete i förskolan. Våra medarbetare är noga utvalda för att passa vårt pedagogiska koncept. Vi som arbetar här är två förskollärare, en utbildad pedagog samt en barnskötare och en förskolechef.

Mat. Vi använder oss av Matproduktion för att få vår mat. Matproduktion levererar kravmärkt och miljöcertifierad mat som har koncept att leverera ekologisk och närproducerad mat samt är den nästan alltid lagad från grunden, varje dag får vi även nybakat bröd från Saltåkvarn som vi äter till mellis. Mellanmål beställer matansvarig pedagog på förskolan från Ica. Och den tillreder vi själva. Exempel på mellanmål: fil, flingor, nybakat bröd, pålägg bestående av två alternativ och smör. Vi äter ekologisk frukt eller grönsaker när vi har våra frukt/grönsaksstunder som vi har vid samlingarna på förmiddagen.

KVALITETSSÄKRING Förskolan Kling & Klang Solvändan arbetar aktivt med kvalitetsarbete. Vi bedriver systematiskt kvalitetsarbete utifrån Allmänna råden, Skolverkets publikation. Detta i syfte för att utveckla verksamheten till det bättre för barnen, föräldrarna och pedagogerna. Genom kvalitetsarbetet säkras barnens utveckling och lärande, likaså följs läroplanens intentioner och mål upp genom detta arbete. Ett ytterligare steg i kvalitetsarbetet är att pedagogerna kontinuerligt gör utvärderingar av sitt arbete, lyssnar på hur föräldrar och barn upplever förskolan samt utvärderas Brukarenkäten som staden utför Frågorna som ställs i denna mäter brukarnas nöjdhet med verksamheten. Frågorna är bland annat kopplade till hur vi arbetar med dem nationella målen för förskolan samt skollagen.

FÖRÄLDRAINFLYTANDE Alla föräldrar är välkomna med att ge förslag eller lämna synpunkter som kan förbättra verksamheten, det kan ges muntligt till personalen, det kan ges via mejl (info@klingochklang.se), eller till förskolechefen. Det kan även delges anonymt i lådan som står i hallen. Föräldrarna får även inflytande genom utvecklingssamtal, dokumentation, föräldramöten, föräldraråd och andra sammankomster som till exempel Lucia. Föräldrar får även möjlighet att bidra med skräpmaterial som förskolan behöver.

Enligt skollagen ska förskolan ha ett föräldraråd och forum för föräldrar. På Förskolan Kling & Klang Solvändan består vårt föräldraråd av tre representanter som sammanträder en till två gånger per termin.

Varje månad skickas månadsbrev ut, och varje vecka kommer veckobrev elektroniskt. Vi är även noga med att visa hur vi konkretiserar läroplansmålen i verksamheten och delger föräldrarna våra uppsatta mål samt uppföljning av dessa.

Kommentarer inaktiverade.